Zarządzenie nr 44/2005 z 19 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 44/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej czlonków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
  1. Bogdana Robakowskiego,
  2. Stanisława Dębca,
  3. Marię Chodorowską,
  4. Zygmunta Kmiecika,
  5. Wojciecha Górnego,
  6. Adama Ejchorsta.
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.