Zarządzenie nr 9/2005 z 16 lutego 2005 r.

Zarządzenie Nr 9/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lutego 2005 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.
 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zarządzam co następuje:
 
§1
 
W zarządzeniu Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 wprowadza się następujące zmiany:
 
Okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 zastępuje się latami 2005-2008.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.