Zarządzenie Nr MK.0050.123.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR MK.0050.123.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2019 r.  

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Adam Ejchorst - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2. Pani Anna Pawlicka - Różańska - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Mienia Komunalnego,
3. Pani Agata Wencel - Socha - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Mienia Komunalnego,
4. Pani Ewelina Dudek - członek Komisji, Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
6. Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno,
7. Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
8. Pan Waldemar Wiązek - członek Komisji, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie. 

§ 2.
1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2) opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu : lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr MK.00501.169.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch