Zarządzenie nr 46/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie nr 46/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m , co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Mosinie katalog usług stanowiący zbiór kart usług świadczonych interesantom w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
§ 2
 
Karta usługi stanowi zwięzły opis zadania realizowanego przez daną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z zakresem merytorycznym, określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 
§ 3
 
1. Karta usługi jest standaryzowana i zawiera w szczególności:
 
a) w nagłówku - herb Gminy Mosina, nazwę, dane teleadresowe i godziny pracy urzędu, adres strony internetowej Urzędu, adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Interesantów
b) nazwę usługi,
c) wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy,
d) nazwę referatu odpowiedzialnego za realizację danej usługi, numer pokoju, telefonu,
e) wysokość opłat skarbowych,
f) ustawowy termin oraz sposób załatwienia,
g) podstawę prawną,
h) informację o przysługującym sposobie odwołania,
i) inne dodatkowe informacje,
 
2. Za opracowanie nowej karty usługi, nie ujętej w katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, odpowiedzialny jest referat, w którym wykonuje się daną usługę. Karta podlega uzgodnieniu z odpowiednim decernentem i zatwierdzeniu przez Sekretarza Gminy.
 
§ 4
 
Do zadań kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy aktualizacja kart w miarę potrzeb, a w szczególności w wyniku zmian obowiązujących przepisów oraz uzupełnianie katalogu usług o karty usług dotychczas w nim nie ujętych. Procedurę aktualizacji kart określa załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
 
Karty usług zostają umieszczone na stronie internetowej urzędu (www.mosina.pl), a także w formie pisemnej są dostępne dla interesantów w Biurze Obsługi Interesanta oraz na poszczególnych stanowiskach pracy realizujących określone usługi.
 
§ 6
 
Nadzór nad procesem realizacji postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/05
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.08.2005r.
Procedura aktualizacji katalogu usług
 
 
§ 1
  1. Celem wprowadzenia procedury jest aktualizacja katalogu usług.
  2. Monitorowanie zgodności kart usług z przepisami prawa, aktualizacja innych danych zawartych w kartach oraz uzupełnianie katalogu usług o karty w nim nie ujęte należy do pracowników wykonujących określone usługi, zgodnie z przydzielonym zakresem czynności i odpowiedzialności.
  3. Aktualizacja kart usług w związku ze zmianą przepisów jest przeprowadzana na bieżąco.
  4. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku osoby odpowiedzialne składają Sekretarzowi Gminy krótkie sprawozdanie o stanie aktualności kart oraz o stopniu objęcia katalogiem wszystkich świadczonych usług.
§ 2
 
1. Karta aktualizacji usługi powinna zawierać następujące informacje:
1/ nazwę usługi,
2/ oznaczenie miejsca zmiany w karcie usługi,
3/ treść nowego wpisu,
4/ imię i nazwisko pracownika dokonującego aktualizacji,
5/ akceptację bezpośredniego przełożonego.
 
2. W przypadku opracowania kart nowych usług stosuje się zasady określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 46/05 z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
3. Karty aktualizacji usługi oraz projekty nowych kart usług przedkłada się Sekretarzowi
Gminy do zatwierdzenia.
 
4. Sekretarz Gminy nadzoruje aktualizację dotychczasowych kart oraz umieszczenie nowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz wydruk w formie pisemnej.
 
§ 3
  1. Oceny katalogu interesanci Urzędu Miejskiego w Mosinie mogą dokonywać na stronie internetowej Urzędu oraz poprzez zgłaszanie swoich uwag u Sekretarza Gminy, kierowników referatów lub bezpośrednio na stanowisku merytorycznym.
  2. Opinie te są wykorzystywane przez kierownictwo Urzędu przy dokonywaniu rocznej oceny funkcjonowania katalogu usług.