Zarządzenie nr 55/2005 z 26 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26 września 2005r.
 
w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 26 września 2005 roku powołuję Pana Jerzego Wrońskiego na stanowisko II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania