Zarządzenie nr 54/2005 z 8 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 54 / 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 września 2005 r.
 
  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ul. Poznańska 78 61-160 Poznań
 
Na postawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach w składzie:
 
 1. Stanisław Józef Dębiec - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 2. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 3. Tomasz Żak - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 4. Małgorzata Kubiak - Gajowiecka - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 5. Aleksandra Rychlewska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 6. Alicja Trybus - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 7. Anna Kotarska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 8. Teresa Noculak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 9. Iwona Trąbka - Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
  im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 10. Dorota Nyćkowiak - Rybarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 11. Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1 Zarządzenia wyznaczam Stanisława Józefa Dębca jako przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.