XIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Nagranie audiovideo część 1
Nagranie audiovideo część 2
Wyniki głosowań imiennych:
1) w sprawie zmiany w porządku obrad polegającej na tym, aby dotychczasowy punkt 9 był punktem 4, a dotychczasowy punkt 8 był punktem 5
2) w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 10 dotyczącego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
3) w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego wolnych wniosków i informacji
4) w sprawie wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 13 Przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma z dnia 29 maja 2019 r. "Skarga na czynności burmistrza", a jako punktu 14 Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 maja 2019 r.
5) w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z przyjętymi wcześniej zmianami
6) w sprawie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020
7) w sprawie przełożenia rozpatrywania projektu uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą "Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie na odrębną sesję Rady Miejskiej w Mosinie  
8) zmiany porządku obrad polegającej na tym, aby dotychczasowy punkt 9 dotyczący udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej był punktem 6
9) w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
10) w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"
11) w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mieczewie
12) w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13) w sprawie przeniesienia rozpatrywania punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Mosina na odrębną sesję Rady Miejskiej w Mosinie
14) w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Mosina
15) w sprawie zdjęcia z działu 801 w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z wydatków bieżących związanych z dowozami szkolnymi - kwoty 100.000,00 zł
16) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
17) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
18) w sprawie projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma z dnia 29 maja 2019 r. "Skarga na czynności burmistrza"
19) w sprawie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina