Zarządzenie Nr OŚ.0050.129.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt.

Zarządzenie nr OŚ.0050.129.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Powołuję rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobach Pani Małgorzaty Stańczak - pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Pani Lidii Kapitan - pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.