Zarządzenie nr 40/2005 z 8 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 40 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 sierpnia 2005r.
 
w sprawie wprowadzenia systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Wprowadza się “System naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie" w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.