Zarządzenie nr 30/2005 z 1 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 30/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2005 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Na podstawie art. 9g ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2005 r.
 
 
 
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Magdaleny Maciejewskiej
ze Szkoły Podstawowej w Krośnie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
jako przewodnicząca,
2.Małgorzata Kaptur - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Eweliny Szydłowskiej ze Szkoły
Podstawowej w Krośnie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
jako przewodnicząca,
2.Małgorzata Kaptur - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedgogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Pplskiego.
 
III.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Justyny Siwierskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2.Maria Dahlke - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
IV.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Hanny Musielak z Gimnzajum
w Pecnej:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Lidia Szyrej - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
V.Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela Michała Smolarczyka
z Gimnazjum w Pecnej:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Lidia Szyrej - dyrektor Szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS,
 
VI.Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela Marcina Kiliana z Zespołu Szkół
w Mosinie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Anna Balcerek-Kałek - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
VII.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Kamili Pietrzak ze Szkoły
Podstawowej w Daszewicach;
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Katarzyna Skrzypczak - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.aleksandra Rychlewska ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS,
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.