Zarządzenie Nr BG 0050.133.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.133.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w następującym składzie:

  1. Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
  2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – członek komisji;
  3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 sierpnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.