Zarządzenie nr 17/2005 z 21 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 /2005/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2005 r.
 
w sprawie zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań i kompetencji należących do Burmistrza jako organu wykonawczego gminy, powierza się prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw określonych w załączniku do zarządzenia, zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi oraz ustala się zakres zadań Skarbnika.
 
§ 2
 
 1. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz wykonują zadania, o których mowa w § 1, a w szczególności podejmują decyzje i podpisują pisma stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 2. Zakres umocowania zastępców Burmistrza i Sekretarza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wynika z udzielonych odrębnie pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz okresowo informują Burmistrza o wykonaniu powierzonych im zadań.
 § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
załącznik
do zarządzenia Nr 17
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 marca 2005 r.
 
 
ZADANIA I KOMPETENCJE
BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW BURMISTRZA,
SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY MOSINA
 
 
§ 1
 1. Burmistrz Gminy Mosina Pani Zofia Springer realizuje następujące zadania:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Urzędowi;
 3. informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej Gminy i wykorzystaniu środków budżetowych;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobów ich realizacji;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
 8. wytyczanie kierunków polityki osobowej w Urzędzie;
 9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;
 10. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;
 11. koordynowanie działalności referatów;
 12. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem będącym w ich posiadaniu;
 13. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy lub Urzędu;
 14. przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy i innych aktów prawnych wynikających z przepisów szczególnych;
 15. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Burmistrzowi absolutorium;
 16. przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
 17. przedkładanie Radzie Miejskiej kandydatów na stanowiska Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
 18. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 19. zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 20. zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
 21. nadzór nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne;
 22. wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz postanowienia obowiązujących regulaminów.
 1. Burmistrz nadzoruje pracę:
 1. Audytora Wewnętrznego;
 2. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Asystenta ds. Mediów.
§ 2
 1. Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina do spraw bezpieczeństwa, oświaty, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, spraw obywatelskich oraz obrony cywilnej Pana Stanisława Dębca należy prowadzenie spraw:
 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
 2. i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 3. w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym;
 4. obrony cywilnej i spraw obronnych;
 5. opieki zdrowotnej;
 6. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 7. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 8. problematyki osób niepełnosprawnych;
 9. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 10. oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
 11. funkcjonowania gminnych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 12. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
 13. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 14. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony;
 15. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;
 16. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
 1. Pan Stanisław Dębiec współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej
w Mosinie:
 1. Komisją Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
 3. Komisją Ochrony zdrowia i Pomocy Społecznej;
 4. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
 1. Pan Stanisław Dębiec nadzoruje pracę :
 1. Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych;
 2. Referatu Spraw Obywatelskich;
 3. Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia;
 4. Referatu Oświaty;
 5. Straży Miejskiej;
 6. Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;
 7. Urzędu Stanu Cywilnego.
 1. Pan Stanisław Dębiec nadzoruje również pracę gminnych jednostek organizacyjnych,
takich jak: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, a także szkoły i przedszkola oraz jednostek
pomocniczych Gminy, takich jak sołectwa i osiedla.
 
§ 3
 1. Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz ładu przestrzennego Gminy Mosina Pana Bogdana Robakowskiego należy prowadzenie spraw:
 1. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. inwestycji inżynierskich;
 4. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 6. zieleni gminnej i zadrzewień;
 7. inwestycji z udziałem ludności;
 8. nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;
 9. gospodarki rolnej;
 10. związanych ze schroniskiem dla zwierząt;
 11. cmentarzy gminnych ;
 12. wynikających z udziału Gminy w spółce "AQUANET" S.A.;
 13. opracowywania wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na remonty i inwestycje;
 14. przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;
 15. z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
 16. koordynacji działań związanych z zarządzaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 17. pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na projekty obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 18. gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
 19. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 20. ewidencji spółek z udziałem Gminy;
 21. związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;
 22. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Gminie w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych.
 1. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 2. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
 1. Pan Bogdan Robakowski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 2. Komisją Inwestycji, Mienia komunalnego i Ładu Przestrzennego;
 1. Pan Bogdan Robakowski nadzoruje prace:
 1. Referatu Inwestycji;
 2. Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa;
 3. Referatu Geodezji i Nieruchomości;
 4. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 1. Pan Bogdan Robakowski nadzoruje również pracę gminnej jednostki organizacyjnej: Zakładu Usług Komunalnych.
§ 4
 1. Do zakresu zadań Sekretarza Gminy Mosina Pani Marii Chodorowskiej należy prowadzenie spraw:
 
 1. dotyczących kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;
 2. wdrażania nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania zasobami osobowymi;
 3. realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 4. kształtowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienia właściwego obiegu informacji;
 5. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz respektowania obowiązujących terminów załatwiania spraw;
 6. zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
 7. zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno - technicznych dla działalności Urzędu, obejmującej także zadania promocji Gminy i działania z zakresu komunikacji społecznej;
 8. rozwijania i koordynowania procesu informatyzacji Urzędu;
 9. przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
 10. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 11. innych, powierzonych Sekretarzowi, odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
 1. Pani Maria Chodorowska nadzoruje prace:
 1. Referatu Organizacyjnego;
 2. Zespołu Informatyków;
 3. Biura Rady Miejskiej;
 4. Biura Obsługi Interesantów;
 5. Biura do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej.
  § 5
 1. Do zakresu zadań Skarbnika Gminy Pani Ewy Marciniak należy prowadzenie spraw:
 1. w zakresie gospodarki finansowej Gminy;
 2. zapewnienia realizacji polityki finansowej Gminy;
 3. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
 4. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. wykonywania powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu;
 6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty;
 7. sprawowania nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;
 8. kierowania pracą referatu finansowo - budżetowego;
 9. podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 10. wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych;
 11. wykonywania innych zadań określonych w przepisach szczególnych. 
 1. Pani Ewa Marciniak współpracuje z Komisją Budżetu i Finansów.
 2. Pani Ewa Marciniak nadzoruje prace:
- Referatu Finansowo - Budżetowego.