Zarządzenie Nr BG 0050.136.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 z 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy

Zarządzenie  Nr BG.0050.136.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Panu Tomaszowi Łukowiakowi – I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    inwestycji inżynierskich;

4)    wdrażania i realizacji zadań z związanych z opracowywaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;

5)    kontroli nad procedurami oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, postępowań administracyjnych w celu nałożenia opłat planistycznych;

6)    ustalania kierunków o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.”

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Pan Tomasz Łukowiak – I Zastępca Burmistrza – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

2)     Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.”

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Panu Adamowi Ejchorstowi – II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;

2)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3)    zieleni gminnej i zadrzewień;

4)    inwestycji z udziałem ludności;

5)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;

6)    schronisk dla zwierząt;

7)     cmentarzy gminnych;

8)    wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;

9) gospodarki rolnej;

10) przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;

11) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;

12) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

13) inwentaryzacji mienia komunalnego;

14) ewidencji spółek z udziałem Gminy;

15) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;

16) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;

17) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.”

 

3) po § 3 dodaje się §§ 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Geodezji i Nieruchomości;

2)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

3)     Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;

4)     Referatu Mienia Komunalnego;

5)     Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3b Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina nadzoruje pracę spółek prawa handlowego:

1)    Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

2)    Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

3)    Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.