Zarządzenie Nr GG.0050.140.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.0050.140.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 14 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/3 obr. Stare Tarnowo o powierzchni łącznej 0,2200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00043985/0. Na nieruchomości zlokalizowana jest część zbiornika retencyjno-odparowującego wód opadowych dla wsi Pecna.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.