Zarządzenie 19/2005 z 12 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie nr 19 / 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2005r.
 
w sprawie ogłoszenia II etapu Otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
§1.
 
Ogłaszam II etap Otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 
§2.
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§3.
 
Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891).
 
§4.
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§5.
 
Zespół Opiniujący zostanie powołany przez Burmistrza odrębnym zarządzeniem.
 
§6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarzadzenia Nr 19/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
 
 
OGŁOSZENIE O II ETAPIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1, ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIX/239/04 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza II etap Otwartego Konkursu Ofert w 2005 r.
 
1. Celem II etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz projektów krótkotermi nowych w ramach zadań realizowanych w II półroczu 2005 roku w zakresie :
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w II półroczu 2005 roku wynosi 152.710,00 zł. Organizacja składająca ofertę na realizacje zadania zobowiązana jest, wykazać się wkładem własnym w wysokości co najmniej 20 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną przeznaczone na realizacje zadania publicznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1, a także termin i tryb oceny ofert określa Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Realizacja zadań, na które został ogłoszony II etap Otwartego Konkursu Ofert musi nastąpić do końca 2005 roku.
 4. Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane wg następujących kryteriów :
 1. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 upływa z dniem 16 maja 2004 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Pl. 20 Października 1 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 2. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Mosina w roku 2004 i 2005.

L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2004 rok
I półrocze 2005 roku
1.
Wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
75 000,00 zł.
-
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
124 000,00 zł.
119 580,00 zł.
3.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
8 000,00 zł.
7 790,00 zł.
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-
4 400,00 zł.
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-
2 500,00 zł.
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-
7 500,00 zł.
7.
Opieki
społecznej
-
5 520,00 zł.

Z kwoty 147 290,00 zł. w I półroczu 2005 roku Urząd Miejski w Mosinie przekazał podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 2 740,00 zł.
 
 • Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891). Załącznikami do każdej oferty są :
  W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
  Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej www.mosina.pl