Zarządzenie nr 22/2005 z 18 maja 2005 r.

Zarządzenie nr 22 /05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2005 r.
 
w sprawie zmiany składu Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poź. zm.)
 
zarządzam, co następuje :
 
§1.
 
Zmieniam skład osobowy Zespołu Opiniującego powołanego w Zarządzeniu nr 89/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2004 r. Jako przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mosinie powołuję :
 
§2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania