Zarządzenie nr 26/2005 z 2 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 26/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina
 
.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) oraz § 7 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (uchwała nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.) zarządzam, co następuje:
 
 
Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:
 1. Małgorzata Kasprzyk - kierownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie - przewodnicząca komisji,
 2. Małgorzata Miedziak - wychowawca świetlicy w Zespole Szkół
  w Mosinie - wiceprzewodnicząca komisji,
 3. Dorota Domagała - radna Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz komisji,
 4. Lidia Baraniak - inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego
  w Mosinie - członek komisji,
 5. Janina Kasprzyk - pedagog w Szkole Podstawowej nr 1
  w Mosinie - członek komisji,
 6. Krystyna Sakwa - Jakubowska - radna Rady Miejskiej
  w Mosinie - członek komisji,
 7. Katarzyna Skrzypczak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach - członek komisji,
 8. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej - członek komisji.
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.