Zarządzenie nr 47/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) Kodeksu pracy w zw. z art. 2 pkt 3 i art.4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, a także § 8 pkt 2 pdpkt 9 i § 64 pkt 1 pdpkt 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Odwołuję z dniem 31 sierpnia 2005 roku Pana Bogdana Robakowskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z dniem 30 listopada 2005 roku. W tym dniu stosunek pracy ustaje.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Uchyla się Zarządzenie nr 2/2002 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby zastępców burmistrza gminy, powołania zastępcy burmistrza oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.