Zarządzenie nr 49/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 49 / 05
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 01.09.2005r.
 
W sprawie : zmian w Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
1.Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 36 z dnia 26.07.2005r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pana Bogdana Robakowskiego
 
2. Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN członka Komisji Pana Stanisława Dębca
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .