Zarządzenie nr MK.0050.146.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie przetargu us

Zarządzenie nr MK.0050.146.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie ogłoszenia przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018r. poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej - baru, usytuowany w Hali sportowej położonej w Krośnie przy ul. Krasickiego 16. Hala sportowa stanowi własność Gminy Mosina, jest zarządzana i administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Lokal przeznaczony do najmu opisany został w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
§ 3.
Ogłasza się przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu wskazanego w § 1 oraz wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Załącznik nr 1.pdf
 
Załącznik nr 2.pdf