Zarządzenie nr 50/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie  Nr 50/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 września 2005r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina;
1.    Stanisław Dębiec          -  Przewodniczący Komisji
2.    Wojciech Górny           -  członek
3.    Barbara Małecka          -  członek
4.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
5.    Elżbieta Jędrzejczak     -  członek
6.    Miłosz Sura                  -  członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
3. Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie
    mniejszym niż trzy osoby.