Zarządzenie nr 51/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 51/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 września 2005 r.
 
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 44/05 z dnia 19.08.2005 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pana Bogdana Robakowskiego.
 
§ 2
 
Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", Pana Stanisława Dębca.
 
§ 3
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.