Zarządzenie Nr BG.0050.153.2019 z dnia 9 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonyc

Zarządzenie  Nr BG.0050.153.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 września 2019 r. 

zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy zmienionym Zarządzeniem nr BG.0050.136.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się w § 3 punkt 17) i w § 3 w punkcie 16 średnik zastępuje się kropką.

2) skreśla się w § 3a punkt 5) i w § 3a punkcie 4 średnik zastępuje się kropką.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Pani Marlenie Zaleśnej-Tytyk – Sekretarzowi Gminy Mosina, powierzam  prowadzenie spraw  Gminy Mosina, w zakresie:

1)    dotyczącym kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;

2)    opracowania projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;

3)    zarządzania zasobami osobowymi;

4)    realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

5)   czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz  respektowania obowiązujących  terminów załatwiania spraw;

6)    zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;

7)   zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno – technicznych  dla działalności Urzędu;

8)    prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem kadr;

9)    koordynacji   prac związanych z wyborami i spisami;

10) zapewnienia utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

11)  rozpatrywania skarg na kierowników referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu;

12)  przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców;

13)  realizacji umowy serwisu brokerskiego;

14)  nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji  działalności gospodarczej;

15)  nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;

16)  innych powierzonych sekretarzowi, odrębnymi przepisami zadań;

17)  wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Pani Marlena Zaleśna-Tytyk – Sekretarz Gminy Mosina-  nadzoruje pracę:

1)    Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej;

2)    Zespołu Informatyków;

3)    Biura Rady Miejskiej;

4)    Biura Obsługi Interesantów;

5)    Urzędu Stanu Cywilnego;

6)    Referatu Organizacyjnego;

7)     Biura Zamówień Publicznych;

8)    Sekretariatu.

5) Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.