Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.

   ZARZĄDZENIE NR SG.0050.155.2019

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) w związku z § 30 pkt.20  zarządzenia nr BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zmienionego zarządzeniem nr BG.00501.908.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr BG.00501.194.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r., zarządzeniem nr BG.0050.44.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 marca 2019 r.  oraz zarządzeniem nr BG.0050.91.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 maja 2019 r., zarządza się. co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:

1)    projekcie - należy przez to rozumieć projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina;

2)    zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina;

3)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;

4)        autorze - należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostki organizacyjnej Gminy Mosina przygotowującego projekt;

5)        kierowniku pionu - należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Drugiego
Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarza, Skarbnika
;

6)        komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

 

§2.1. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować poniższe zasady,  w szczególności:

1)     Zasad techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,

2)     Wymogi techniczne wykorzystywanego do tego celu oprogramowania

3)     Zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.

2.    Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację "Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

§ 3. Projekt przygotowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostka organizacyjna gminy, do kompetencji której należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

 

§ 4. 1. Projekt przekazywany jest, radcy prawnemu. Radca prawny w terminie jednego dnia roboczego dokonuje oceny projektu pod względem prawnym.

2. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki, drukuje ostateczną wersję projektu i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego a następnie wprowadza go do Bazy Aktów Własnych Gminy Mosina (dalej BAW).

3. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny zwraca go autorowi w celu naniesienia wymaganych poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego.

4. Do projektu wymagane jest dołączenie jego uzasadnienia, jeżeli przedmiot regulacji zawarty w projekcie
wymaga wyjaśnień, lub jeżeli uznaje się za celowe przytoczenie argumentów przemawiających za przyjęciem
projektu w wersji przedłożonej.
Uzasadnienie wprowadza się do projektu z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.

5. Uzasadnienie projektu powinno być parafowane przez autora i kierownika komórki organizacyjnej oraz
podpisane przez kierownika pionu - według właściwości.

6. Projekt powinien być parafowany przez radcę prawnego, autora, kierownika komórki organizacyjnej i kierownika pionu - według właściwości.

7. W przypadku, gdy projekt zawiera załączniki, powinny być one parafowane przez autora i kierownika
komórki organizacyjnej.

8. Przed podpisaniem projektu przez Burmistrza, Kierownik Referatu Organizacyjnego dokonuje kontroli formalnej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

1)    czy projekt opatrzony jest podpisem i pieczęcią radcy prawnego;

2)    zgodności projektu z zasadami redagowania aktów prawnych;

3)    czy uzasadnienie, projekt oraz załączniki opatrzone są wymaganymi parafami i podpisem z pieczęciami;

4)    czy projekt jest kompletny oraz czy jest zgodny z wersją elektroniczną umieszczoną w BAW (zgodność sumy kontrolnej), oraz czy kompletny projekt znajduje się w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\.

9. Projekt niespełniający wymogów, o których mowa w ust. 8, zostaje zwrócony autorowi
w celu dokonania poprawek lub uzupełnień.

10. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie kontroli formalnej.

11. Kierownik Referatu Organizacyjnego, po dokonaniu kontroli formalnej parafuje projekt i przekazuje do akceptacji Sekretarzowi Gminy.

12. Sekretarz Gminy dokonuje finalnej akceptacji projektu, parafując go.

 

§5.1. Projekt zaakceptowany pod względem formalnym i prawnym zostaje przekazany w dwóch
egzemplarzach na prawach oryginału do podpisu Burmistrzowi za pośrednictwem sekretariatu.

2.             Dopuszcza się sporządzenie większej ilości egzemplarzy projektu na prawach oryginału w sytuacji, gdy
oryginały są niezbędne dla dokonania dalszych czynności, np. aktu notarialnego.

3.             Po podpisaniu projektu przez Burmistrza, pracownik sekretariatu przekazuje wszystkie egzemplarze
podpisanego zarządzenia do Referatu Organizacyjnego.

4.             Kierownik Referatu Organizacyjnego nadaje kolejny numer oraz rejestruje zarządzenie w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza i włącza jeden egzemplarz do prowadzonego na stanowisku zbioru zarządzeń, a pozostałe egzemplarze niezwłocznie przekazuje autorowi. Dodatkowo dokonuje publikacji zarządzenia w BAW.

5.             Autor umieszcza wersję elektroniczną zarządzenia w formacie .ZIPX w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\ .

6.             Rejestr zarządzeń prowadzi się oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego przy użyciu formuły:
numer/rok.

§ 6. 1. Autor zarządzenia odpowiada za wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu zarządzeń, w stosunku do
których istnieje taki obowiązek.

2. Autor zarządzenia ma obowiązek doręczenia tekstu zarządzenia wszystkim komórkom organizacyjnym
urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy, których zarządzenie dotyczy, za pomocą SPEKTRUM/poczty elektronicznej.

§ 7. W przypadku, gdy tekst zarządzenia na skutek wielokrotnych nowelizacji stał się nieczytelny, autor
sporządza projekt tekstu jednolitego zarządzenia z wykorzystaniem Legislatora.

 

§ 8, Pracownik Referatu Organizacyjnego udostępnia zarządzenia do wglądu oraz umożliwia ich kopiowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 10. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.