Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie.

                                                                ZARZĄDZENIE NR SG.0050.156.2019  

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) oraz 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:

1)       projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały Rady Miejskiej w Mosinie;

2)       uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

3)       Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie;

4)       sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Mosinie;

5)       autorze - należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostki organizacyjnej Gminy Mosina, przygotowującego projekt, a w przypadku projektów Rady – radnego lub grupę radnych, komisje Rady lub pracowników Biura Rady;

6)       kierowniku pionu - należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Drugiego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarza, Skarbnika;

7)       komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 2. Ustala się:

1) zasady postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych z projektami uchwał, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina oraz z projektami, których inicjatorem jest Rada;

2) sposób postępowania z uchwałami podjętymi przez Radę.

§ 3. 1. Projekty, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina, przygotowywane są przez autora, do kompetencji którego należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

2.  Projekty, których inicjatorem jest Rada, przygotowywane są przez radnych Rady, komisje Rady lub pracowników Biura Rady.

 

Rozdział 1.

Zasady postępowania z projektami Burmistrza Gminy Mosina i związane z tym terminy

§ 4. 1. W celu terminowego wprowadzenia projektu do porządku obrad sesji Rady, autor przekazuje zaakceptowany pod względem prawnym projekt do Referatu Organizacyjnego, najpóźniej 21 dni przed terminem sesji.

2.  Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,  dostosować się do wymogów technicznych wykorzystywanego do tego celu oprogramowania oraz dbać o zachowanie zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE

3.  Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację „Edytor aktów prawnych XML Legislator” (dalej Legislator), z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.

4.  Autor do projektu obowiązkowo dołącza uzasadnienie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator..

5.  Uzasadnienie projektu powinno zawierać argumenty przemawiające za zasadnością uchwalenia projektu w przedłożonej wersji, a w przypadku projektów rodzących skutki finansowe wskazywać źródło finansowania.

6.  Projekt uchwały powinien być parafowany pod uzasadnieniem do uchwały przez autora, kierownika komórki organizacyjnej i kierownika pionu – według właściwości.

7.  Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie trzech dni roboczych dokonuje oceny projektu pod względem prawnym. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny przekazuje go autorowi w celu naniesienia poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego. Projekt zaakceptowany przez radcę prawnego autor drukuje i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego a następnie wprowadza go do Bazy Aktów Własnych Gminy Mosina (dalej BAW).

8.  Wersję elektroniczną projektu (w formacie .ZIPX) autor umieszcza w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Projekty uchwał\Rok\Data sesji

9.  Kierownik Referatu Organizacyjnego dokonuje kontroli formalnej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

1)  czy projekt opatrzony jest podpisem i pieczęcią radcy prawnego;

2)  zgodności projektu z zasadami redagowania aktów prawnych;

3)  czy projekt posiada uzasadnienie opatrzone wymaganymi parafami i pieczęciami;

4)  czy projekt jest kompletny;

5)  czy wersja elektroniczna projektu została umieszczona w BAW oraz czy jest zgodna z wersją papierową (zgodność sumy kontrolnej).

10.   Projekt niespełniający wymogów, o których mowa w ust. 9, zostaje zwrócony autorowi w celu dokonania poprawek.

11.   Powtórnie złożony projekt podlega ponownie kontroli formalnej.

12.   Kierownik Referatu Organizacyjnego, po dokonaniu kontroli formalnej, parafuje projekt i przekazuje do akceptacji Sekretarzowi Gminy Mosina.

13.   Sekretarz Gminy Mosina dokonuje formalnej akceptacji projektu, parafując go.

§ 5.1. Projekt zaakceptowany pod względem formalnym i prawnym Sekretarz Gminy Mosina przekazuje do podpisu w jednym egzemplarzu Burmistrzowi Gminy Mosina, a w przypadku jego nieobecności Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. W przypadku nieobecności Burmistrza oraz Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina przekazuje do podpisu Drugiemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

2. Burmistrz Gminy Mosina akceptuje projekt i podpisuje uzasadnienie projektu.

§ 6. Referat Organizacyjny umieszcza podpisany projekt w zestawieniu projektów przygotowanych na sesję, które przekazuje do Kierownika Biura Rady.

§ 7. Autopoprawkę do projektu przygotowuje autor, stosując odpowiednio zasady przyjęte w § 4-6.

§ 8. W sytuacjach uniemożliwiających zachowanie zasad postępowania określonych w § 4-6 o sposobie postępowania z projektem decyduje Burmistrz Gminy Mosina.

 

Rozdział 2.

Zasady postępowania z projektami Rady

 

§ 10. 1. Autor, opracowując projekt zobowiązany jest stosować zasady zawarte w § 4 ust. 2-5.

2. Uzasadnienie powinno być parafowane przez pracownika Biura Rady przygotowującego projekt lub radnego lub członków komisji Rady, odpowiednio.

3. Uzasadnienie projektu podpisywane jest przez Przewodniczącego Rady lub radnych.

4. Po zaakceptowaniu projektu przez radcę prawnego i Przewodniczącego Rady, Biuro Rady wnosi projekt na spotkanie Burmistrza Gminy Mosina z Przewodniczącym Rady.

§ 11. 1. Podpisany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.    Za dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 oraz za przekazanie projektów uchwał na poszczególne komisje odpowiada Kierownik Biura Rady.

 

Rozdział 3.

Wprowadzanie poprawek do uchwał przyjętych na sesji

§ 12. 1. Poprawkę przyjętą na sesji wprowadza w ostatecznej wersji tekstu uchwały Biuro Rady z wyłączeniem uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmiany oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.   Autor zobowiązany jest do współuczestniczenia w ustalaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały.

3.   Pieczę nad wprowadzeniem poprawek sprawuje – od chwili wszczęcia sprawy do chwili przedłożenia Przewodniczącemu Rady do podpisu uchwały podjętej przez Radę – Biuro Rady.

§ 13. W przypadku nowelizacji uchwały, autor w ciągu roku od przyjęcia nowelizacji sporządza projekt tekstu jednolitego uchwały z wykorzystaniem Legislatora.

Rozdział 4.

Postępowanie z przyjętymi uchwałami

§14. 1. Kierownik Biura Rady nadaje numery uchwałom i prowadzi ich rejestr.

2. Biuro Rady załącza oryginały podjętych uchwał do protokołu sesji Rady.

3. Biuro Rady zapewnia:

1) powielenie podjętej uchwały;

2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie kompletu odpisów podjętych na sesji uchwał Wojewodzie Wielkopolskiemu;

3) przekazanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odpisów wybranych uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

4) przygotowanie uchwał, wskazanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z ich wersją elektroniczną przygotowaną w formacie XML, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

5) umieszczenie wersji elektronicznej podjętych uchwał w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Uchwały\Rok\Data sesji

6) publikację uchwał w BAW;

7) przekazanie kopii uchwał zainteresowanym podmiotom;

8) przekazanie kopii uchwał, zgodnie z dyspozycją, do komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek zobowiązanych do realizacji postanowień uchwały;

9) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat daty publikacji uchwały oraz pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

10) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwały.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi Gminy Mosina, Skarbnikowi Gminy Mosina, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie,

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.