Zarządzenie nr 62/2005 z 21 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 / 2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2005 r.
 
w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 64 ust.1 pkt 1 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005 r., zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się sposób udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z zasadami i trybem określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Kierowników referatów zobowiązuje się do koordynowania i czuwania nad realizacją procedury wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zarządzenia w ramach kierowanego referatu.
 
§ 3
 
Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zaleca się ustalenie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu kierowanej przez siebie jednostki, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 października 2005 r.
 
 
Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
§ 1
 
Informacje publiczne, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej w dalej ustawą, będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie są udostępniane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 
§ 2
 
Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 2. referacie - należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz równorzędne komórki organizacyjne o innej nazwie.
§ 3
 
Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie następuje poprzez:
 1. prowadzenie i aktualizowanie stron informacyjnych Urzędu w sieci teleinformatycznej, w tym strony "Biuletyn Informacji Publicznej";
 2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu;
 3. umożliwienie wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Mosinie i Komisji Rady;
 4. umożliwienie wglądu w dokumenty oraz ich kopiowanie i przenoszenie na powszechnie stosowane nośniki informatyczne.
Obowiązek udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1pkt 4, spoczywa na następujących referatach Urzędu:
 1. Biurze Rady Miejskiej - w odniesieniu do uchwał Rady, protokołów z sesji Rady, protokołów z posiedzeń stałych i doraźnych komisji Rady, wniosków i ustaleń tych komisji.
 2. Referacie Organizacyjnym - w odniesieniu do zarządzeń i innych aktów prawnych Burmistrza;
 3. referatach prowadzących sprawy - w odniesieniu do dokumentów, które tych spraw dotyczą.
Biuro Obsługi Interesanta informuje o miejscach, formie i warunkach udostępniania informacji publicznej w Urzędzie.
§ 4
 1. Informacja publiczna, która nie jest dostępna w sposób określony w § 3 ust.1, albo która ze względu na swój charakter nie może być udostępniona niezwłocznie - jest udostępniana na pisemny wniosek.
 2. Złożenie pisemnego wniosku powoduje wszczęcie sprawy administracyjnej ewidencjonowanej w spisie spraw pod symbolem klasyfikacyjnym 06220 i hasłem klasyfikacyjnym “Polityka informacyjna w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej", kategoria archiwalna w komórce macierzystej- BE-5, w innych komórkach- Bc.
 3. Referaty zobowiązane są do przedstawienia Burmistrzowi rocznego sprawozdania określającego ilość i sposób załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 4. W sprawach o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, referaty Urzędu stosują tryb postępowania przewidziany w ustawie oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego.
§ 5
 1. Na żądanie wnioskodawcy informację publiczną można udostępnić także na elektronicznym nośniku danych, o ile Urząd dysponuje techniczną możliwością takiego udostępnienia, a wnioskodawca zapewni we własnym zakresie nośnik danych lub dostęp do niego.
 2. O konieczności zapewnienia informatycznego nośnika danych bądź o braku możliwości określonego sposobu udostępnienia, referat uprzedza wnioskodawcę.
§ 6
 1. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa.
 2. Projekt pisemnej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a także pisemny projekt decyzji administracyjnej o odmowie jej udostępnienia, ze wskazaniem przepisu stanowiącego podstawę tej odmowy, przygotowany jest przez właściwy referat i każdorazowo przedstawiany do akceptacji Burmistrzowi w terminie nie przekraczającym 4 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. W uzasadnionych przypadkach odmowa może być uzgodniona z prawnikiem Urzędu, i w takim przypadku termin do przedstawienia projektu decyzji odmownej nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Burmistrz podejmuje stosowną decyzję w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, po uzgodnieniu z asystentem d.s. obsługi mediów, a w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek, z prawnikiem Urzędu.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona, albo decyzja o odmowie jej udostępnienia nie może być wydana w terminie określonym w ust. 3 (14 dni), właściwy referat przygotowuje do akceptacji Burmistrza projekt powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim ustosunkuje się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Termin przedstawienia Burmistrzowi projektu powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie może przekroczyć 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 8
 
Wgląd do akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje stronom oraz organom w wymienionym Kodeksie (organizacjom społecznym dopuszczonym do udziału w postępowaniu na prawach strony, prokuratorowi).
 
§ 9
 
Informacje będące w posiadaniu Urzędu udostępniane są organom kontroli zewnętrznej, organom ścigania, stosownie do przepisów regulujących kompetencje tych organów i sposób wykonywania powierzonych im zadań.