ZARZĄDZENIE nr OP.0050.160.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas V

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.160.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26.09.2019 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b) Małgorzata Kaptur oraz Jolanta Szymczak  - przedstawiciele Rady Miejskiej
w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Hanna Lemańska  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Beata Buchwald - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Anna Bąk - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Maria Kozal - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach,
-  Marcela Kownacka - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
- Małgorzata Sroczyńska - Szkoła Podstawowa w Pecnej,
- Karina Rzepecka - Zespół Szkół w Krośnie,
d) Roman Kolankiewicz -przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.  
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 30 września 2019 r.,
godz. 17.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Marii Konpnickiej w Mosinie.    
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.