Zarządzenie nr 76/2005 z 21 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 76/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości
Kubalin – przysiółek.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 4145) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że konsultacje w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada zostaną przeprowadzone w dniu 1 grudnia 2005 r.

 

§ 2.

  1. Postanawia się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców przez Sołtysa Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna na liście zawierającej: pytanie w brzmieniu: “Czy Pan/i jest za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada?”, nazwisko i imię, adres, nr PESEL oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią twierdzącą o brzmieniu “tak” lub przeczącą o brzmieniu “nie” na wyżej wymienione pytanie, pieczęć Burmistrza Gminy Mosina.
  2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie w miejscowości Kubalin i w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone co najmniej 18 lat.

 

§ 3.

Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Sekretarz Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.