Zarządzenie nr 68/2005 z 8 listopada 2005 r.

Zarządzenie  Nr 68/05
z dnia 8 listopada 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2005r. Nr XLVIII/373/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej i udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej za cenę brutto w wysokości 125.738,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych) na rzecz Fundacji HABITAT for Humanity Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sytkowskiej 13 nieruchomość gruntową przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, położoną w Mosinie przy ul. Łaziennej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:
1.    nr 1685/5 obr. Mosina, o powierzchni 394 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina,
2.    nr 1686/7 obr. Mosina, o powierzchni 3837 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28.891 jako własność Gminy Mosina.
 
§ 2.
Udziela się 80% bonifikaty od ceny określonej w § 1.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.