Zarządzenie Nr 170/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 170/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w następującym składzie:

1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina – członek komisji;
3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 18 października 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.