Zarządzenie nr 84/2005 z 5 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 84/2005
Burmistrza Gminy Mosiny
z dnia 5 grudnia 2005 roku
 
w sprawie: corocznego wydawania informatora budżetowego dla mieszkańców
pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadzam obowiązek corocznego informowania mieszkańców Gminy Mosina o dochodach i wydatkach w formie informatora budżetowego.
 
§ 2.
Informator budżetowy, o którym mowa w § 1 wydawany będzie w formie broszury pod nazwą: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" oraz komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie do końca kwietnia każdego roku, a termin opracowania informacji dotyczącej oceny broszury przez mieszkańców określa się do końca lipca każdego roku.
 
§ 4.
Zasady tworzenia informatora oraz treść informatora określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 84/2005
Burmistrza Gminy Mosiny
z dnia 5 grudnia 2005 roku
 
Treść i zasady tworzenia informatora budżetowego Gminy Mosina
 
  1. Informator przedstawia dochody i wydatki Gminy za okres ostatnich 3 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
  2. Informator zawiera informacje na temat dochodów i wydatków Gminy.
  3. Dane, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie, w postaci rysunków i wykresów. Informacje powinny być przedstawione w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej. W informatorze należy wskazywać trendy i tendencje wieloletnie.
  4. Informator zawiera informacje o:
a) sposobie tworzenia budżetu,
b) sposobie zgłaszania wniosków do budżetu,
c) miejscu, w którym można uzyskać bardziej szczegółowe dane dot. budżetu.