Zarządzenie nr 90/2005 z 22 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 90 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 grudnia 2005r.
 
W sprawie wprowadzenia Systemu Ocen Pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 94 ust. 9 Kodeksu Pracy (Dz. U.
z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Wprowadza się “System Ocen Pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia: Nr 1- Regulamin przeprowadzania pracowniczych ocen okresowych i Nr 2 - Procedura przeprowadzania systemu ocen pracowniczych(wraz z aneksami).
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.