Zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 181/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina - członek komisji;
3) Monika Kujawska, Referat Organizacyjny - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 15 listopada 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.