Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

Zarządzenie Nr 98/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 98/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 i 21997 jako własność Gminy Mosina.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie, zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 września 2002r. przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być usługi bytowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także generować zwiększony ruch samochodowy, ciężarowy i osobowy.
 
lp
Położenie
Nr działki
Pow. m2
Nr Kw
Cena netto
1.
Mosina
rej. ul Konopnickiej
2622/13
936
21997
40.000,00
2.
jw.
2622/15
945
21997
40.000,00
3.
jw.
2622/16
1015
21997
43.000,00
4.
jw.
2622/17
1030
21997
43.500,00
5.
jw.
2622/18
1203
21997
51.000,00
6
jw.
2622/36
1762
21997
73.000,00
7
jw.
1784/12
802
25522
34.000,00
8
jw.
1784/13
825
25522
35.000,00
9
jw.
1784/15
836
25522
35.500,00
10
jw.
2622/7
765
21997
32.500,00
11
jw.
2622/9
983
21997
42.000,00
12
jw.
2622/12
978
21997
42.000,00
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.