Zarządzenie nr 70/2005 z 14 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 70/05
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 14 listopada 2005 r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2006.
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:
 
§ 1.
Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2006 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załączniki:
 
 1. Załącznik nr 1 - dochody budżetu
 2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetu
 3. Załącznik nr 3 - źródła pokrycia deficytu
 4. Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów dochodów własnych
 5. Załącznik nr 5 - dotacje celowe
 6. Załącznik nr 6 - wykaz inwestycji
 7. Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
 8. Załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 9. Załącznik nr 9 - zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
 10. Załącznik nr 10 - wieloletni plan inwestycyjny
 11. Informacja o stanie mienia komunalnego.