Zarządzenie nr 93/2005 z 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 93/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 5 do zarządzenia
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  
U z a s a d n i e n i e
Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Mając na uwadze prawidłową realizacje budżetu za rok 2005, Burmistrz Gminy Mosina skorzystał z powyższego upoważnienia i dokonano wymaganych przeniesień w planie wydatków.