Zarządzenie nr 92/2005 z 27 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 92/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm), zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z Uchwałą Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi traci moc Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.