ZARZĄDZENIE nr 191/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczą

ZARZĄDZENIE nr 191/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 listopada 2019 r.  
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:
a)      Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b)      Jacek Mądrawski -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
c)       Dominik Michalak - Rada Miejska w Mosinie,
d)      Marlena Zaleśna-Tytyk - Urząd Miejski w Mosinie,
e)      Karolina Adamczyk-Pięta - Gminne Centrum Informacji w Mosinie.
§ 2. Na termin podsumowującego pracę posiedzenia komisji wyznacza się dzień 26 listopada 2019 r., godz. 12:30. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Marii Konopnickiej 31.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.