Zarządzenie nr 87/2005 z 19 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 87 /05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2005 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniująco-Doradczego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi zarządzam, co następuje :
 
§1
Powołuję Zespół Opiniująco-Doradczy w składzie:
1) Przedstawiciele Rady Miejskiej
-
-
Magdalena Wojciechowska
Antoni Karliński
     
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych
-
-
Danuta Białas
Jędrzej Pinkowski
     
3) Przedstawiciele Burmistrza Gminy
-
-
-
Stanisław Dębiec
Waldemar Demuth
Justyna Kaczmarczyk
 
§2
Zespół Opiniująco-Doradczy wykonuje zadania, opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uprawnieniami i metodologią określoną w Uchwale Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.
 
§3
W związku ze zmianą trybu dokonywania wyboru przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Opiniująco-Doradczego tracą moc: Zarządzenie nr 89/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oraz Zarządzenie nr 22/05 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Opiniujacego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania