Zarządzenie nr 80/2005 z 29 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 80/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2005 r.
 
w sprawie procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w “Mapie Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam procedurę informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w “Mapie Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
§ 2
Dane zawarte w "Mapie Aktywności" są wykorzystywane przez referaty, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne w celu informowania i konsultowania, a w szczególności do:
  1. informowania o ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Mosina otwartych konkursach ofert, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miejski w Mosinie,
  2. konsultowania propozycji zadań, jakie mają być ujęte, w przyjmowanym co roku Rocznym Programie Współpracy,
  3. konsultowania programów wieloletnich, strategii oraz innych projektów dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego.
 § 3
  1. W celu ustalenia formy realizacji zadań pozafinansowych określonych w Uchwale Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina należy przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
  2. Konsultacje mogą być dokonywane listownie, telefonicznie lub bezpośrednio na spotkaniach i szkoleniach.
 § 4
Coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie powinno odbyć się do końca II kwartału danego roku.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.