Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 193/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego                                   
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) zarządza się, co następuje:   
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Magdaleny Rybickiej, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Ewa Agnieszka Szymańska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
3)      Bożena Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Julitta Włodarczyk - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.   
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 4 grudnia 2019 r., godz. 13:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Konopnickiej 31.  
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).  
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.