Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 194/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Kosowicz, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Zuzanna Tylska - dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
3)      Bożena Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Julitta Włodarczyk - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 4 grudnia 2019 r., godz. 12:00, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.