Zarządzenie nr 79/2005 z 28 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 79/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2005 r.
 
w sprawie procedury aktualizacji i uzupełniania "Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam procedurę aktualizowania i uzupełniania “Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
 
§ 2
W celu dostarczania aktualnych informacji mieszkańcom, organizacjom oraz innym podmiotom zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Mosinie prowadzi “Mapę Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
§ 3
Mapa tworzona jest na podstawie danych uzyskanych z kart organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina, przekazanych przez organizacje. Wzór karty określa Załącznik nr 1.
 
§ 4
"Mapa Aktywności" jest wykazem organizacji pozarządowych i zawiera:
 
 
§ 5
"Mapa Aktywności" prowadzona jest w wersji elektronicznej, umieszczonej na stronie internetowej www.mosina.pl
 
 
§ 6
"Mapa Aktywności" podlega aktualizacji obligatoryjnej i bieżącej, za którą odpowiedzialny jest Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
§ 7
 1. Obligatoryjna aktualizacja “Mapy Aktywności" dokonywana jest przez organizacje, które składają oferty w ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Mosina otwartych konkursach ofert poprzez wypełnienie karty organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina i przekazanie jej do Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Aktualizacja bieżąca polega na pisemnym zwróceniu się, do końca II kwartału każdego roku, z prośbą do organizacji o wypełnienie karty jej zwrot.
 3. Karta organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina jest wysyłana do wszystkich organizacji, których dane są umieszczone w “Mapie Aktywności" w celu ich aktualizacji oraz do wszystkich nowo powstałych organizacji, które nawiązały kontakt z Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 8
Aktualizacja bieżąca jest dokonywana również w trakcie roku w przypadku :
 1. utworzenia nowej organizacji i złożenia przez organ uprawniony do reprezentowania danego podmiotu wypełnionej karty organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina,
 2. zmian danych organizacji ujętych w "Mapie Aktywności",
 3. zakończenia działalności przez organizację.
 
 
§ 9
Aktualizacja danych ujętych w “Mapie Aktywności" dokonywana jest w ciągu 30 dni od daty wpływu wypełnionej karty organizacji pozarządowej działającej na tereni Gminy Mosina.
 
§ 10
Wykreślenie organizacji pozarządowej z “Mapy Aktywności" następuje na podstawie złożonego przez organ uprawniony do reprezentowania organizacji dokumentu o likwidacji bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową przez okres dwóch lat od daty ostatniej aktualizacji danych.
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 79/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2005 r.
 
KARTA
organizacji pozarządowej
działającej na terenie Gminy Mosina
 
Pełna nazwa organizacji:
Forma prawna:
† stowarzyszenie (zarejestrowane w KRS) † fundacja
† stowarzyszenie zwykłe † uczniowski klub sportowy
† w trakcie powstawania/rejestracji
† inna: ...........................................
Status organizacji pożytku publicznego:
† TAK, data wpisu: ............................ † NIE
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze:
 
NIP:
 
Data wpisu lub rejestracji:
REGON:
Bank i nr konta:
Adres siedziby organizacji:
ulica, nr: ............................................
kod, gmina: ...........................................................
Adres siedziby koła/ oddziału:
ulica, nr: ...............................................................
kod, gmina: ...............................................................
tel.:
fax:
e-mail:
WWW:
Misja i cele organizacji:
 
 
 
 
 
 
 
Zasięg działania:
† międzynarodowy, w szczególności kraje: ...............................................
† ogólnopolski † koło/oddział działa regionalnie, ale zasięg organizacji jest ogólnopolski
† regionalny (w Wielkopolsce) † koło/oddział działa lokalnie, ale zasięg organizacji jest regionalny
† lokalny - na terenie gminy i okolic † tylko na terenie gminy
 
 
Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (kontakt: e-mail, tel.):
Nazwisko i imię: .............................................
 
Funkcja: .........................................................
 
Kontakt: .........................................................
Nazwisko i imię: .........................................................
 
Funkcja: ....................................................................
 
Kontakt: ...................................................................
Ogólna liczba osób zatrudnionych w organizacji,
w przeliczeniu na pełne etaty
Ogólna liczba wolontariuszy pracujących w organizacji
 
w przeliczeniu na pełne etaty
Ogólna liczba innych osób zaangażo-wanych w działalność w organizacji
 
w przeliczeniu na pełne etaty
 
Zadania publiczne realizowane przez organizację (zgodnie ze statutem organizacji), obszary działań organizacji:
 
 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnie-rzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwa-lidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnie-niem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzia-łalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-łeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 
 
 
 
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciw-działanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspo-magających rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w ww. zakresie,
 • inne, jakie? ..............................
Formy działań organizacji pozarządowych:
 
 • bezpośrednie dostarczenie usług członkom, podo-piecznym, klientom,
 • reprezentowanie interesów członków, podopiecznych, klientów,
 • badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych
 • edukacja społeczna, kształtowanie opinii,
 • wspieranie innych organizacji,
 • finansowe wspieranie projektów realizowanych przez inne organizacje,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, lobbing (także lokalny),
 
 
 
 
 
 
 • organizowanie szkoleń i warsztatów szkoleniowych,
 • organizowanie seminariów, konferencji, debat,
 • wydawanie czasopism, biuletynów związanych z misją organizacji,
 • wydawanie książek, raportów na tematy związane z misją organizacji,
 • organizowanie współpracy międzynarodowej,
 • uczestnictwo w debatach, sporach,
 • inne, jakie? .................................
Zasoby techniczne organizacji:
† lokal własny † lokal wynajmowany † lokal udostępniony nieodpłatnie
† sala szkoleniowa (liczba osób, wyposażenie) ..................................................
komputer ze stałym dostępem do internetu † komputer † faks
† meble i wyposażenie biurowe
† inne zasoby: ..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
Organizacja w 2004 roku:
Akcje/projekty realizowane w 2004 r. (tytuł, cel, odbiorcy, krótki opis):
 
 
 
Partnerzy z sektora pozarządowego w projektach z 2004 r.
Partnerzy z sektora publicznego w projektach z 2004 r.
Liczba osób aktywnie włączających się w projekty organizacji?
Czy organizacja współpracuje z grupami nieformalnymi
nie tak, jakimi? .........................................................
Finanse - otrzymane granty / dotacje (w PLN), prosimy wymienić ważniejsze podmioty
Finanse - pozyskane środki z funduszy unijnych, prosimy wymienić programy (w PLN):
Finanse - składki członkowskie (w PLN):
Finanse - sponsorzy prywatni, biznesowi i inni (w PLN):
Obecność organizacji w prasie:
Własna, stała rubryka, gdzie? ..................................................................................
Nieregularne informacje, gdzie? ..................................................................................
Brak obecności w prasie
Inna obecność w środkach masowego przekazu?
Nie
Tak, jaka ?.........................................................................
Wydanie plakatów, ulotek itp.
Nie
Tak, na potrzeby przedsięwzięć ..................................................................................
Obecność w bazie danych klon / jawor?
Nie Tak
Ważniejsze plany na najbliższe 2 lata:
Jakie problemy napotyka Państwa organizacja w swej pracy?
 • Trudności w zdobywaniu funduszy i sprzętu
 • Skomplikowane przepisy dot. organizacji pozarządowych
 • Trudności w przygotowywaniu wniosków o dotacje
 • Konkurencja ze strony innych organizacji
 • Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej
 • Utrudniony dostęp do środków masowego przekazu
 • Brak osób gotowych bezinteresownie włączyć się w działalność organizacji
 • Nadmierna biurokracja administracji publicznej
 • Brak dostępu do ważnych dla organizacji informacji
 • Brak współpracy lub konflikty ze strony innych organizacji
 • Odchodzenie członków Organizacji
 • Brak lokalu lub miejsca regularnego spotykania się członków i sympatyków
 • Inne, jakie? ……………………………………………………………
Jak oceniają Państwo:
Sytuację finansową Państwa organizacji:
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Stan i poziom wyposażenia Państwa organizacji
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Zdolność Państwa organizacji do pozyskiwania funduszy unijnych
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Poziom współpracy pomiędzy Państwa organizacją a instytucjami gminy
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Poziom współpracy innych organizacji a instytucjami gminy
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Poziom współpracy Państwa organizacji z innymi organizacjami
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Zdolność Państwa organizacji do konkurowania z innymi organizacjami o środki gminne
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Zdolność Państwa organizacji do promocji własnej działalności w mediach
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie zamieszczonych informacji niniejszej Karcie w ramach tworzonej Mapy Aktywności Gminy Mosina.
Ankietę wypełniono w dniu: ..............................
przez / imię i nazwisko / .........................
..........................................
podpis, pieczątka organizacji