Zarządzenie Nr 196/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 196/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem
nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 i § 14 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin przetargów ustnych:
1. Na zbycie nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2. Na dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 2. Do przetargów pisemnych stosuje się odrębne regulaminy ustalane wraz z zarządzeniem o ogłoszeniu tych przetargów.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
 
Załącznik Nr 1 Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Załącznik Nr 2 Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na dzierżawę rolną i najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mosina