Zarzadzenie nr 71/2005 z 15 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 71/ 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 listopada 2005r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Burmistrz Gminy w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu :
 1. Pomocy społecznej,
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
 3. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 4. Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
 5. Ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
 6. Edukacji publicznej i wychowania.
§ 2
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursami.
 
§ 3
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 71/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 listopada 2005 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.), art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLVIII/375/05 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006,
 
Burmistrz Gminy Mosina :
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w podanym obszarze w roku 2006
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
40 000 zł.
2. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
40 000 zł.
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
180 000 zł.
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
15 000 zł.
5. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody
15 000 zł.
6. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
10 000 zł.
 
 
 1. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 2. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 3.  
 4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 5.  
 6. Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2006 roku.
 7.  
 8. Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
 1. kryteria formalne
 2. merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 5. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 grudnia 2005 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).
 3. W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 4. Do oferty należy dołączyć :
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
 1. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2004 i 2005.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2004 rok
2005 rok
1.
Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
75 000 zł.
-
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
124 000 zł.
121 580 zł.
3.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
8 000 zł.
80 786 zł.
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-
23 085 zł.
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-
2 500 zł.
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-
7 500 zł.
7.
Pomocy społecznej
-
5 520 zł.
Z kwoty 240 971 zł. w roku 2005 przekazano podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 7 140 zł.
 
 
 
  
OGŁOSZENIE O II ETAPIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1, ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIX/239/04 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza II etap Otwartego Konkursu Ofert w 2005 r.
 
1. Celem II etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz projektów krótkotermi nowych w ramach zadań realizowanych w II półroczu 2005 roku w zakresie :
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w II półroczu 2005 roku wynosi 152.710,00 zł. Organizacja składająca ofertę na realizacje zadania zobowiązana jest, wykazać się wkładem własnym w wysokości co najmniej 20 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną przeznaczone na realizacje zadania publicznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1, a także termin i tryb oceny ofert określa Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Realizacja zadań, na które został ogłoszony II etap Otwartego Konkursu Ofert musi nastąpić do końca 2005 roku.
 4. Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane wg następujących kryteriów :
 1. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 upływa z dniem 16 maja 2004 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Pl. 20 Października 1 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 2. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Mosina w roku 2004 i 2005.
 3. L.p.
  Rodzaj zadania
  Wysokość przekazanych środków
  2004 rok
  I półrocze 2005 roku
  1.
  Wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
  75 000,00 zł.
  -
  2.
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  124 000,00 zł.
  119 580,00 zł.
  3.
  Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
  8 000,00 zł.
  7 790,00 zł.
  4.
  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  -
  4 400,00 zł.
  5.
  Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  -
  2 500,00 zł.
  6.
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  -
  7 500,00 zł.
  7.
  Opieki
  społecznej
  -
  5 520,00 zł.
  Z kwoty 147 290,00 zł. w I półroczu 2005 roku Urząd Miejski w Mosinie przekazał podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 2 740,00 zł.
 4. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891). Załącznikami do każdej oferty są :
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej www.mosina.pl