Zarządzenie nr 81/2005 z 29 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 81/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2005 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych. W zarządzeniu Burmistrza z dnia 28 października 2005 r. błędnie dokonano zmian w planie dotacji – dział 801, co spowodowało, że RIO uchwałą nr 26/680/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. orzekło nieważność zarządzenia w części 801-80101-2540 i 801-80104-2710. Powyższe zmiany budżetu należą do kompetencji organu stanowiącego.

Podjęcie niniejszego zarządzenie jest niezbędne w celu usunięcia sprzecznych z prawem zapisów zarządzenia nr 63/2005.