Uchwała Nr XIX/137/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr XIX/137/19.pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały.pdf