ZARZĄDZENIE NR 179/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 179/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) oraz § 27 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzania  inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w następującym składzie osobowym:
1) MONIKA KUJAWSKA- przewodnicząca komisji,
2) AGATA WENCEL-SOCHA - członek komisji,
3) JOANNA JERZYŃSKA - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch