ZARZĄDZENIE NR 197/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 197/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 poz. 351) oraz § 27 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie  inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w wyznaczonym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr 179/2019  składzie osobowym:
1) MONIKA KUJAWSKA - przewodnicząca komisji,
2) AGATA WENCEL-SOCHA - członek komisji,
3) JOANNA JERZYŃSKA - członek komisji.

§ 2. Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić w okresie od 9.12.2019 r. do 10.01.2020 r.

§ 3. Powołuje się  trzy zespoły spisowe dla przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
1. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Monika Kujawska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2) Agata Wencel-Socha - członek zespołu spisowego,
3) Joanna Jerzyńska - członek zespołu spisowego.
2. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury następujących składników majątkowych:
1) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, z wyłączeniem sprzętu informatycznego oraz gruntów,
2) druki ścisłego zarachowania.
3. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Joanna Jerzyńska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2) Żaneta Biała - członek zespołu spisowego,
3) Katarzyna Marcinkowska - członek zespołu spisowego.
4. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald i potwierdzenia  sald   następujących składników  majątkowych:
1) środki pieniężne na rachunkach bankowych,
2) należności i zobowiązania,
3) wartości niematerialne i prawne,
4) udziały i akcje w spółkach kapitałowych,
5) środki trwałe w budowie,
6) grunty,
7) fundusze i rezerwy,
8) pozostałe aktywa i pasywa.
5. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Bartosz Dmochowski - przewodniczący zespołu spisowego,
2) Dominik Wiktorowski - członek zespołu spisowego.
6. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu informatycznego metodą spisu z natury.    

§ 4. Inwentaryzacje należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Zobowiązuję komisję do:
1) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania  określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
2) Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
3) Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.

§ 5. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch