Zarządzenie nr 89/2005 z 20 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 89 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2005r.
 
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w składzie:
  1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
  2. Jerzy Wroński- członek
  3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.